مقاله مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی

مقاله مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی چکیده مدیریت امور گردشگری در سطح ملی از وظایف و مسولیت های دولت است که خط مشی و سیاست های کلی، وضع مقررات، ترتیبات اداری، منابع مالی و سهم هر یک از بخش های عمومی یا خصوصی توسط دولت مشخص میشود. در برخی از کشورها برنامه ریزی گردشگری در این…

پایان نامه بررسی الگویی برای حباب قیمت در بازار مسکن ایران

پایان نامه بررسی الگویی برای حباب قیمت در بازار مسکن ایران قيمت مسکن نقش مھمی در تصميم گيری دولت و خانوارھا دارد. اين امر به ويژه در سال ھای اخير که قيمت مسکن از روندی فزاينده برخودار بوده، بيشتر نمايان است.اين که افزايش قيمت ھا ريشه در شرايط بنيادی اقتصاد دارد و يا تنھا ناشی از حباب است، می تواند…