خانه / پاورپوینت رایگان / مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مقاله مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی

مقاله مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی چکیده مدیریت امور گردشگری در سطح ملی از وظایف و مسولیت های دولت است که خط مشی و سیاست های کلی، وضع مقررات، ترتیبات اداری، منابع مالی و سهم هر یک از بخش های عمومی یا خصوصی توسط دولت مشخص میشود. در برخی از کشورها برنامه ریزی گردشگری در این سطح به صورت نیمه دولتی یا حتی غیر دولتی و خصوصی انجام میگیرید.بدین ترتیب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری روستایی وظیفه ی تعداد زیادی از سازمان های بخش دولتی و خصوصی و شوراهای اسلامی روستاهاست که به طور مستقیم یا …

بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی الگویی برای حباب قیمت در بازار مسکن ایران

پایان نامه بررسی الگویی برای حباب قیمت در بازار مسکن ایران قيمت مسکن نقش مھمی در تصميم گيری دولت و خانوارھا دارد. اين امر به ويژه در سال ھای اخير که قيمت مسکن از روندی فزاينده برخودار بوده، بيشتر نمايان است.اين که افزايش قيمت ھا ريشه در شرايط بنيادی اقتصاد دارد و يا تنھا ناشی از حباب است، می تواند منجر به تصميمات و اتخاذ سياست ھای متفاوتی شود. در اين مطالعه، وجود حباب با آزمونھای تسلسل، کشيدگی، چولگی و تابع مخاطره بررسی ARDL در بازار مسکن تھران با استفاده از تکنيک به بررسی ارتباط بين عوامل اثرگذار بر حباب …

بیشتر بخوانید »
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی صنایع و مدیریت (کلیه موضوعات) بطور تخصصیتماس: 09035557794