مقاله تعامل مد و سبک طراحی داخلی در آموزش معماری

معماری نظم و سبک زندگی است که مناطق زندگی برای مردم ایجاد می کند. نیاز رو به رشد در جهان ما همراه با پیشرفت تکنولوژی و صنعت ، تعامل چهارم را بین حرفه ها بوجود آورده است. دیگر مشاغل یکدیگر را سرکوب نمی کنند و مجموعه ای متقابل بوجود آمده است. که حاوی بسیاری از حرفه ها در درون خود…